«

»

KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi handlowe zgodnie z polskim prawem przeznaczone są dla wszystkich spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych podmiotów, w tym osób fizycznych i spółek osobowych, których przychody w poprzednim roku podatkowym  przekroczyły 1 200 000,00 euro. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzonych przez pracowników naszego biura;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji;

- prowadzenie ewidencji wyposażenia;

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych;

- dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;

- zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności z tym związanych;

- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

- sporządzenie zeznania rocznego dla potrzeb podatku PIT lub CIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;

- przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji kredytowych;

- sporządzenie sprawozdań statystycznych;

- bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.